Niezależnie od tego, czy prowadzisz małą firmę, czy dużą korporację, istnieją pewne rzeczy, do których potrzebujesz ISO. Niezależnie od tego, czy próbujesz spełnić rządowe wymagania dotyczące zgodności, czy chcesz zapewnić, że Twoja firma spełnia standardy jakości, powinieneś wiedzieć, jakie są normy ISO.

Normy ISO wpływają na wiele branż

Niezależnie od tego, czy jesteś organizacją międzynarodową, czy lokalnym biznesem, normy ISO mogą pomóc Ci działać bardziej efektywnie i wydajnie. Zapewniają one wspólne wymagania dla szerokiej gamy produktów i usług, ułatwiając handel transgraniczny. Ponadto zapewniają, że Twoja firma spełnia szereg przepisów.

Normy ISO są opracowywane na zasadzie dobrowolnego konsensusu. Zainteresowane strony to producenci, inżynierowie, grupy konsumentów, organizacje badawcze, rządy, laboratoria badawcze i inne. Pierwsza faza rozwoju normy obejmuje zwykle grupy robocze. Druga faza to faza budowania konsensusu.

Po fazie budowania konsensusu następuje formalne zatwierdzenie, które wymaga zgody dwóch trzecich członków ISO. Ostatnia faza obejmuje publikację uzgodnionego tekstu jako międzynarodowej normy ISO.

Oprócz dostarczania norm dla szerokiej gamy produktów i usług, ISO może również pomóc firmom w poprawie ich wydajności środowiskowej. Normy ISO dostarczają rozwiązań dla wielu globalnych wyzwań, takich jak potrzeba czystszych łańcuchów dostaw i lepszych doświadczeń klientów.

Normy ISO są opracowywane przez międzynarodową, pozarządową organizację z siedzibą w Genewie, w Szwajcarii. Członkostwo organizacji obejmuje 165 krajowych organów normalizacyjnych i składa się z ekspertów technicznych z różnych krajów.

Różne branże polegają na normach ISO, w tym budownictwo, produkcja i opieka zdrowotna. Normy te są wykorzystywane do zapewnienia bezpieczeństwa produktów i usług na całym świecie.

Normy ISO są przeglądane co pięć lat i aktualizowane w miarę potrzeb. Nawet jeśli niektóre z norm mogą wydawać się oczywiste, mają one znaczący wpływ na codzienne życie.

Przedsiębiorstwa produkcyjne muszą koordynować produkcję surowców i komponentów, a także bezpieczeństwo swoich pracowników. Przedsiębiorstwa te muszą również podkreślać jakość swoich produktów, oprócz zapewnienia satysfakcji klienta.

ISO 9001

Opracowany w 1987 roku system zarządzania jakością ISO 9001 jest podejściem ukierunkowanym na jakość, mającym na celu poprawę sposobu prowadzenia działalności gospodarczej. Stanowi on ramy dla oceny i doskonalenia procesów w celu osiągnięcia wysokiego poziomu zadowolenia klienta.

ISO 9001 jest systemem zarządzania jakością (QMS), który może być wdrożony przez każdą organizację. Dotyczy to firm, które wytwarzają produkty, świadczą usługi lub stanowią dowolną kombinację obu tych dziedzin. Głównym celem jest doskonalenie procesów i tworzenie wysokiej jakości produktów za każdym razem.

Certyfikat ISO 9001 jest znakiem jakości i niezawodności, który firmy wykorzystują, aby sprzedać się klientom. Jest to również doskonałe narzędzie do ogólnego doskonalenia biznesu. Pomaga organizacjom w identyfikacji obszarów wymagających poprawy, które mogą być wykorzystane do usprawnienia procesów i zwiększenia efektywności. Pomaga również upewnić się, że produkty są wprowadzane na rynek w spójny sposób, co skutkuje wyższą sprzedażą i lojalnością klientów.

Istnieje wiele korzyści z przyjęcia systemu zarządzania jakością ISO 9001. Obejmują one zmniejszenie ilości przeróbek i rotacji pracowników, a także większe zadowolenie klientów. Kultura ciągłego doskonalenia może zaoszczędzić firmom pieniądze i czas.

System zarządzania jakością powinien być dostosowany do potrzeb konkretnej organizacji. Dotyczy to potrzeb szkoleniowych, dokumentacji i kanałów komunikacji.

Chociaż norma ISO 9001 została po raz pierwszy opracowana w 1987 roku, była regularnie aktualizowana, aby sprostać potrzebom współczesnych przedsiębiorstw. Najnowsza rewizja została dokonana we wrześniu 2015 roku. Zaktualizowana norma określana jest jako ISO 9001:2015.

System zarządzania jakością ISO 9001 składa się z trzech głównych elementów. Pierwszym jest polityka jakości, następnie pełnomocnik ds. zarządzania jakością (QMR), a na końcu zintegrowany system zarządzania jakością (IQMS). Pierwsze trzy są najważniejsze i pozwolą na podniesienie jakości produktów i usług świadczonych przez organizację.

ISO 14001

Uzyskanie certyfikatu zgodności z normą ISO 14001:2015 jest jednym z najlepszych sposobów, w jaki firma może pokazać swoje zaangażowanie w ochronę środowiska. Pomaga zminimalizować wpływ firmy na środowisko, zwiększyć zaangażowanie pracowników, poprawić wizerunek firmy i zwiększyć utrzymanie klientów. Co więcej, zmniejszy również koszty odpowiedzialności firmy.

Nowa norma wymaga, aby posiadacz certyfikatu wykazał, w jaki sposób ogranicza ryzyko. Wymaga również od posiadacza certyfikatu określenia sposobu doskonalenia swojego systemu zarządzania środowiskowego.

Kompleksowy system musi obejmować obowiązkowe procesy, cele środowiskowe, wsparcie zarządzania oraz odpowiednie wymagania prawne. Ponadto system powinien obejmować skuteczny sposób dokumentowania i komunikacji z zainteresowanymi stronami.

Dobry system powinien zawierać również odpowiedni proces audytu. Audyt zapewni, że działania na rzecz środowiska są realizowane w sposób zrównoważony. Ponadto, skuteczny audyt zmniejszy przyszłe ryzyko.

Poza tym, co oczywiste, dobry system powinien zawierać proces pomiaru i monitorowania skuteczności SZŚ. Umożliwi to właścicielowi SZŚ naprawienie wszelkich zaniedbań i utrzymanie aktualności i znaczenia SZŚ.

Dobry system powinien również obejmować identyfikację najlepszych praktyk, które są istotne dla danej organizacji. Obejmują one sposoby komunikacji z interesariuszami, dokumentowania najlepszych praktyk i mierzenia wyników w zakresie ochrony środowiska. Dobry system powinien również obejmować skuteczny sposób monitorowania SZŚ, logiczny proces i plan roczny.

Podsumowując, SZŚ jest żywym organizmem, który ewoluuje wraz z organizacją. Podobnie jak System Zarządzania Jakością, SZŚ powinien być stale doskonalony. System powinien być zaprojektowany tak, aby uwzględniał nowe praktyki oraz zawierał środki korygujące i zapobiegawcze, które pomogą zmniejszyć ryzyko wystąpienia szkód środowiskowych w przyszłości.

ISO 27001

Posiadanie certyfikatu ISO 27001 może pomóc w ochronie danych klientów, zwiększeniu odporności na cyberprzestrzeń i zdobyciu przewagi konkurencyjnej. Należy jednak przygotować się do tego procesu.

Po pierwsze, należy zrozumieć koncepcję ISO 27001. Jest to zbiór 114 idei, które kierują sposobem postępowania z informacjami. Musisz określić, jakie rodzaje informacji są wrażliwe, w jaki sposób Twoje dane mogą być zagrożone i jak poradzisz sobie z tym ryzykiem.

Po drugie, trzeba będzie określić, jak wdrożyć kontrole w celu złagodzenia tego ryzyka. Może to obejmować wynajęcie certyfikowanego audytora wiodącego ISO lub możesz zdecydować się na zrobienie tego samodzielnie.

Po podjęciu decyzji o sposobie wdrożenia normy ISO 27001, należy wiedzieć, jaka kluczowa dokumentacja jest wymagana do rozpoczęcia pracy. Bez wymaganej dokumentacji audyt zakończy się niepowodzeniem. Korzystanie z pomocy ekspertów w zakresie dokumentacji może zaoszczędzić czas i pieniądze.

Konieczne może być również zatrudnienie zewnętrznego audytora, który przeprowadzi przegląd wysokiego poziomu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Pomoże to ocenić zdolność ISMS do spełnienia wymagań normy.

Należy również określić sposób śledzenia wydajności organizacji w odniesieniu do kluczowych wskaźników wydajności. Te KPI mogą się różnić w zależności od rodzaju biznesu, ale pomogą Ci określić skuteczność Twojej strategii bezpieczeństwa informacji.

Powinieneś również przeprowadzać regularne audyty wewnętrzne i analizę luk. Pomoże Ci to zidentyfikować luki w Twoim ISMS i wprowadzić usprawnienia. Ważne jest również, aby zidentyfikować wszelkie ryzyka, które mogą pojawić się w przyszłości, takie jak naruszenie danych.

Następnie należy stworzyć grupę zadaniową składającą się z przedstawicieli różnych obszarów w organizacji. Grupa zadaniowa powinna spotykać się regularnie w celu przeglądu otwartych kwestii i określenia wszelkich zmian, które należy wprowadzić do ISMS.

ISO 26000

Opracowana jako proces z udziałem wielu interesariuszy, norma ISO 26000 dostarcza organizacjom wskazówek, jak być społecznie odpowiedzialnym. Siedem głównych tematów normy dotyczy wszystkich rodzajów organizacji, niezależnie od ich wielkości i branży. Opracowanie i przyjęcie ISO 26000 to świetny sposób na rozpoczęcie podróży w kierunku zrównoważonego rozwoju.

Niezależnie od tego, czy należysz do rządu, sektora prywatnego, czy organizacji non-profit, ISO 26000 jest ważnym narzędziem, które pomoże Ci przyczynić się do zrównoważonego rozwoju. Zachęca organizacje do zajęcia się kwestiami środowiskowymi oraz do działania w sposób etyczny i przejrzysty. Pomaga również organizacjom w zarządzaniu ryzykiem i możliwościami.

Proces ISO 26000 jest procesem wielostronnym i polega na konsultacjach pomiędzy różnymi interesariuszami. Interesariusze obejmują sektor prywatny, rządy, sektor pozarządowy oraz grupy konsumenckie. Grupy te spotkały się w ramach serii sesji plenarnych grup roboczych. W rezultacie powstał ostatecznie uzgodniony standard.

Norma ISO 26000 jest nie tylko zbiorem standardów, które mają za zadanie kierować organizacjami w ich wysiłkach na rzecz społecznej odpowiedzialności, ale służy również jako przewodnik dla innych organizacji. Dzięki temu ISO 26000 jest cennym zasobem dla firm w zakresie wdrażania Agendy 2030.

Głównym celem raportu ISO 26000 jest dostarczenie dowodów na zaangażowanie organizacji w odpowiedzialność społeczną. Może to obejmować raport dotyczący wpływu działalności firmy na społeczność. Może on również zawierać przegląd ogólnych wyników firmy. Raport ten jest doskonałym narzędziem do angażowania interesariuszy i promowania osiągnięć.

ISO 26000 ma na celu zapewnienie, że organizacje są świadome swoich obowiązków społecznych oraz są otwarte i uczciwe wobec swoich interesariuszy. Zachęca również organizacje do rozważenia ich zobowiązań wobec rządów prawa. Promuje również poszanowanie międzynarodowych norm zachowania.